Ursprungsgarantier och Elcertifikat

Att producera egen el med solceller och sälja överskottet är ett allt mer populärt alternativ för villaägare. När man tecknar elavtal kan man ibland stöta på termerna ursprungsgarantier och elcertifikat.

Vad innebär egentligen ursprungsgarantier och elcertifikat och vad är skillnaden mellan dem? Även om dessa är under avveckling på den svenska energimarknaden kan det ändå vara bra att förstå vad det handlar om. Därför kommer vi i den här artikeln gå igenom dessa två termer och vad man behöver tänka på.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är en form av certifikat som bekräftar var elen kommer ifrån. När man producerar el med hjälp av solceller får man ett eller flera garanticertifikat från staten, beroende på mängden el man producerat. Man kan sedan sälja dessa ursprungsgarantier på en öppen marknad till elleverantörer som vill sälja den el som specificeras i garantin.

Historia

Ursprungsgarantier infördes i Sverige 2003 som en del av EU:s system för handel med förnybar energi. Tanken var att de skulle fungera som ett bevis på att den el man säljer kommer från förnybara källor. På så sätt skulle det uppmuntra till ökad användning av förnybara källor och minska beroendet av fossila bränslen.

Utöver detta skulle även konsumenterna kunna göra ett medvetet val om vilken typ av energi de ville använda i sina hem och företag. Ursprungsgarantierna har sedan dess utvecklats och förfinats, men fungerar fortfarande på liknande sätt.

Hur fungerar det i praktiken?

Ursprungsgarantier kan säljas på öppen marknad

När du säljer överskott av din egenproducerade el kan du också sälja ursprungsgarantier för den förnybara energin. För varje megawattimme el man producerar får man en separat ursprungsgaranti från staten. Denna garanti levereras i elektronisk form och specificerar källan till elen. Dessa garantier säljer man sedan på en separat marknad från elen.

För att ta ett exempel: Du har lyckats producera och sälja 1 MWh el och fått en ursprungsgaranti från staten. Du säljer sedan denna garanti till en elleverantör. Elleverantören kan sedan sälja upp till 1 MWh förnyelsebar el till sina konsumenter och visa upp ursprungsgarantin som bevis på att elen är från en förnybar källa. Elbolagets kunder köper inte exakt den el du har producerat, men i systemet som helhet kan det inte säljas mer förnyelsebar el än vad det finns garantier för.

Hur säljer man?

För att sälja ursprungsgarantier behöver man först ansöka om behörighet att skicka in ansökan hos Energimyndigheten. Du läste rätt – du behöver tillåtelse för att ens kunna ansöka om ursprungsgarantier. Denna ansökan görs via Mina Sidor hos Energimyndigheten.

För att kunna göra den första ansökan behöver du samla in grundinformation om din solcellsanläggning. Du behöver bland annat redovisa nätområdes-ID, EDIEL-ID, anläggnings-ID och det företag som rapporterar anläggningens mätvärden. När du väl har beviljats behörighet att skicka ansökan ska du fylla ut blanketten ”Ansökan om ursprungsgarantier och elcertifikat.”

När du väl fått dina ansökningar beviljade kan du samla och sälja dina ursprungsgarantier via tjänsten Cesar. Där kan du hitta alla dina ursprungsgarantier. När du säljer dem får du hjälp av köparen med hantering av överföringen.

Hur värdefullt är det?

Priset kan variera beroende på förhandlingen mellan köpare och säljare i varje enskild affär. Dock ligger det för lågt för att vara lönsamt för dig som villaägare. Exempelvis betalade Telge Energi i april 2023 1 öre/kWh för ursprungsgarantier. Beroende på hur mycket överskottsel du säljer snackar vi om några kronor om året i intäkter.

I tillägg till den låga intäkten tillkommer även en avgift på 0,035 öre/ursprungsgaranti. Med tanke på att ett ursprungsgaranti kan säljas för 1-10 kronor är dock denna avgift knappt märkbar.

Det som förstör lönsamheten med ursprungsgarantier är i stället den årliga avgiften på 200 kronor man betalar för kontot Cesar där man säljer garantierna. Avgiften innebär att du kommer behöva producera minst 20 MWh om året för att du inte ska gå minus. För att sätta det i perspektiv, så kan en solcellsanläggning på en vanlig villa producera mellan 4-7 MWh per år.

Elcertifikatsystemet

Elcertifikat kan lätt förväxlas med ursprungsgarantier eftersom båda är tänkt att gynna producenter av förnybara källor. Elcertifikat är dock annorlunda.

Elcertifikat är ett ekonomiskt stödsystem för producenter av förnybar el. För att kunna få elcertifikat från staten måste man producera el från förnybara källor som solkraft, vindkraft, vissa typer av vattenkraft med mera.

Elcertifikatsystemet kommer dock inte finnas i framtiden. Enligt Energimyndigheten kommer elcertifikatsystemet avslutas år 2035. Sedan 2021 går det inte längre att ansluta nya anläggningar till elcertifikatsystemet.

Även om elcertifikat inte finns tillgängligt för den som vill starta sin egen anläggning nu, kan det ändå vara bra att veta om elcertifikaten, då det är ett begrepp som ofta kommer upp i elavtal. Vi har skrivit en mer ingående artikel om elmarknaden och hur man säljer el.

Historia

Som med ursprungsgarantier trädde elcertifikatsystemet i kraft år 2003 i syfte att främja produktion av förnybar energi. Både ursprungsgarantier och elcertifikat delar mycket historia tillsammans eftersom de båda hanteras av Energimyndigheten.

Idag är elcertifikatssystemet under avveckling. Nya aktörer kan inte längre få elcertifikat, medan de som redan har det kommer kunna använda certifikaten tills systemet helt är avvecklat.

Hur fungerar det i praktiken?

Elcertifikatsystemet innebär i korthet att alla elanvändare måste ha elcertifikat för sin elförbrukning. Detta är något som elleverantörerna fixar genom att köpa elcertifikat och vars kostnader finansieras via elräkningen. Samtidigt som det innebär en kostnad för elleverantörer och konsumenter, får producenterna en liten extra intäkt när de säljer sina certifikat. Som med ursprungsgarantier brukar elcertifikaten köpas och säljas i Cesar, något som tagit bort lönsamheten för små elproducenter.

På grund av årsavgiften i Cesar och den låga intäkten har det visat sig vara en förlustaffär för de flesta mikroproducenter att sälja elcertifikat. Dessutom är det mer lönsamt för mikroproducenter att förbruka all el de producerar än att producera el för att  som de kan sälja vidare, något vi har beskrivit i artikeln om mikroproducenter.

Hur säljer man det?

Elcertifikat kan inte säljas av nya aktörer. För de aktörer som redan involverat sig i elcertifikatsystemet går det dock fortfarande att köpa och sälja elcertifikat via Cesar. Med andra ord måste man redan vara ansluten till Cesar för att kunna sälja elcertifikat.

Även om det än idag hade varit möjligt för nya producenter att sälja elcertifikat hade det dock inte lönat sig, eftersom avgiften per år ligger på 200 kronor.

Hur värdefulla är elcertifikaten?

Värdet på elcertifikat varierar beroende på marknadsläget och utbudet av förnybar energi, men för mindre anläggningar hade det inte varit lönsamt att sälja elcertifikat. För dessa är det mer fördelaktigt att använda sin förnybara energi för att driva sin egen verksamhet, snarare än att sälja certifikatet på marknaden.

Slutsats

Nu har vi gått igenom två begrepp som är bra att veta som villaägare när man ska teckna elavtal till sin anläggning – ursprungsgarantier och elcertifikat. Det är nog inte intressant att ge sig in i ursprungsgarantier, och elcertifikat är under avveckling.

Vad är skillnaden mellan ursprungsgarantier och elcertifikat?

Ursprungsgarantier och elcertifikat har mycket gemensamt, men skillnaden är att ursprungsgarantier bekräftar var elen man säljer kommer ifrån, medan elcertifikat bekräftar att elen man producerar kommer från förnybara energikällor. Ursprungsgarantier säljs per MWh medan ett sådant system inte finns för elcertifikat.

Hur mycket kan jag tjäna på att sälja ursprungsgarantier och elcertifikat?

Elcertifikat kommer inte att ge något alls eftersom det är under avveckling och nya anläggningar inte kan registrera sig för att få elcertifikat. Ursprungsgarantier kan ge mellan 50-100 kr per år för en solcellsinstallation på en villa. Detta äts dock upp av årsavgiften på 200 kronor, så i slutändan går du ändå minus. Båda är en förlustaffär systemen är en förlustaffär för vanliga villaägare.

Vad behöver jag för att kunna sälja ursprungsgarantier och elcertifikat?

För att kunna sälja ursprungsgarantier behöver du ansöka om behörighet att skicka ansökningar om ursprungsgarantier. Sedan behöver du fylla ut blanketten ”Ansökan om ursprungsgarantier och elcertifikat”. Därefter upprättar du ett konto på Cesar. Elcertifikat, å andra sidan, är under avveckling och inte tillgänglig för nya anläggningar.

Var kan jag hitta mer information om ursprungsgarantier och elcertifikat?

Energimyndigheten har mycket information om ursprungsgarantier och elcertifikat på sin webbplats. Du kan även fråga elbolaget du tecknar avtal med, men Energimyndigheten är den myndighet som har det primära ansvaret.