Solcellers miljöpåverkan – hur miljövänligt är egentligen solenergi?

av
| 25 april 2024

Du som funderar på att skaffa solceller som en insats för klimatet vill antagligen få full koll på solcellers miljöpåverkan innan du investerar. Bara för att något låter som ett hållbart val behöver det ju inte vara så.

Är de där eko-apelsinerna från Sydafrika exempelvis så miljövänliga? Eko låter ju bra, men hur har de transporterats?

Av somliga prisas solceller som en klimaträddare i nöden och av andra kritiseras de för att inte alls vara särskilt miljövänliga. Hur ska du veta vad som stämmer?

I den här artikeln kommer jag gå igenom solcellers miljöpåverkan och reda ut vad de egentligen är – en klimatsmart investering eller en ulv i eko-certifierade fårakläder.

Solenergi = ingen miljöpåverkan

Solen i sig är en helt förnybar energikälla – solenergin tar aldrig slut. Eller snarare, den dag det är slut med solen, är det kört för mänskligheten också…

Vi tar alltså inte av jordens resurser genom att utvinna solenergi. Vilket vi i allra högsta grad gör när det gäller exempelvis kol och naturgas.

Själva omvandlingen av solenergi till el med hjälp av solceller lämnar inte heller några klimatspår efter sig. Faktum är att när dina solceller är i drift på ditt tak gör de ingen skada på miljön:

  • De ger inte upphov till några utsläpp.
  • De stör varken djur eller natur (på sin höjd katten som var bombsäker på att taket var hennes revir…).
  • De varken låter eller luktar.
  • Elen som produceras används direkt i ditt hus eller säljs till närområdet. Och behöver därmed inte transporteras några längre sträckor, vilket minskar onödiga energiförluster.

När man pratar om att solceller skulle ha negativa konsekvenser för miljön så pratar man alltså inte om utvinningen av solenergi. Utan det man pratar om är tillverkningen (och transporten) av själva solpanelerna.

Miljöpåverkan – tillverkning av solceller

Idag tillverkas de allra flesta solceller av kisel, ett ämne som finns naturligt i jordskorpan – i kopiösa mängder dessutom. Kisel är alltså varken ett farligt ämne eller ett ämne som riskerar att ta slut. Däremot krävs det mycket energi för att utvinna och renodla det så att det kan användas i solceller.

Kiselsten
Kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan och det vanligaste materialet i solceller.

Energiåterbetalningstid

Den tid det tar för en solpanel att producera lika mycket energi som krävdes för att tillverka den, brukar kallas för energiåterbetalningstid (de kunde inte komma på något ord med färre stavelser…).

För solceller placerade i Sverige är den tiden ungefär 2-3 år. Då kan man alltså säga att solpanelerna ”betalt tillbaka” sin klimatskuld. Och om vi har i åtanke att de ska hålla i minst 30 år krävs det förhållandevis lite energi för att tillverka dem…

Utsläpp av växthusgaser

En vanlig kritik som solceller får är att de släpper ut en massa giftiga växthusgaser.

Det är inte obefogad kritik. I själva produktionen av solpaneler används ofta energi från fossila bränslen, vilket leder till utsläpp av bland annat koldioxid. En majoritet av alla solpaneler tillverkas dessutom i Kina, som ligger i topp när det gäller höga utsläpp av växthusgaser.

Men innan man avfärdar solceller som en vilseledande miljöbov, bör man jämföra dem med andra energikällor.

Utsläppen från solceller beräknades av FN:s klimatpanel (IPCC) år 2014 ligga på i genomsnitt 41 g koldioxidekvivalenter (koldioxid och andra likvärdiga växthusgaser) per producerad kWh. För kol låg utsläppsnivåerna på svindlande 820 g per kWh.

Skillnaden mellan utsläppen från solceller och utsläppen från fossila bränslen är alltså lite som skillnaden mellan en sommarbris och en tyfon…

Utsläpp gram CO2eq per kWh
Utsläpp från olika energikällor enligt rapport från IPCC. Gram CO2eq per kWh.

Som en annan jämförelse låg under 2020 genomsnittsutsläppet för den globala elproduktionen på 459 gram koldioxid per producerad kWh.

Sedan 2014 har siffran för solcellers utsläpp troligtvis sjunkit rejält. I en studie från 2016 beräknar forskare från Nederländerna att varje dubblering av den totala installerade solcellskapaciteten i världen innebär en minskning av utsläppen i tillverkningen med 17-24 %.

Sedan 2014 har den globala solcellskapaciteten fördubblats 2 gånger. Om de nederländska forskarna har rätt i sin beräkning borde alltså utsläppen från solcellstillverkning minskat med minst 13 g CO2e/kWh.

Solcellers miljöpåverkan minskar

Det finns flera anledningar till varför solceller blir mer och mer miljövänliga:

  • Ju större solcellskapacitet, desto mer kan solenergi ersätta fossila bränslen även i tillverkningen av paneler och därmed minska utsläppen. Alltså – för att solceller ska bli mer miljövänliga måste man helt enkelt… producera fler solceller.
  • Eftersom stora delar av en solpanel kan återvinnas (vanliga kiselsolceller är återvinningsbara till 96 %) kommer mindre utvinning av resurser krävas för varje generation solceller som tillverkas. I EU finns något som heter WEEE-direktivet vilket innebär att producenter och återförsäljare av solceller har ett ansvar för att produkterna återvinns.
  • Ju större intresset blir för solceller desto mer forskas det på hållbar framställning och nya material.

När det gäller solcellers miljöpåverkan kan man alltså se den på samma sätt som solcellers ekonomi. En liten uppoffring krävs initialt för att få en större vinst på sikt. Och i mina ögon är det tusen gånger bättre att använda fossila bränslen till att skapa klimatfrämjande produkter som håller i många år, än till att tillverka ännu en slit-och-släng-produkt som bara belastar miljön…

Kan solceller verkligen göra skillnad för klimatet?

Så vi har slagit fast att solenergi är ett mycket bättre alternativ för miljön än fossila energikällor samt att solceller blir mer och mer miljövänliga. Men hur viktiga är de egentligen?

Du känner säkert som jag ibland. Man står där vid sopsorteringen och river av plasten från fönsterkuvertet och tänker:

Spelar allt det här verkligen någon roll? När stora bolag flyger världen över med folktomma flygplan för att det blir billigare än att ställa in?

Kan några solceller i Sverige verkligen göra någon skillnad för det globala klimatet?

En rapport från IEA (International Energy Agency) visar att världen genom solenergi varje år undviker ett utsläpp motsvarande 700 miljoner ton växthusgaser. Det motsvarar 5,4 % av de globala utsläppen från elproduktion. Det kanske inte känns som att din lilla anläggning kan göra så mycket åt klimatkrisen, men många bäckar små… kan bli till en stor, oförorenad å…

Fast behövs solceller i klimatsmarta Sverige?

Sverige har idag en energiproduktion som är till 98 % utsläppsfri. Bingo! Varför skulle vi då behöva solceller?

Detta är ett vanligt argument mot att installera solpaneler i Sverige. Vi har ju redan har en väldigt ”ren” elmix bestående av vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Kan inte solel rentav göra Sveriges elproduktion mindre miljövänlig?

Nej, med det resonemanget har man missat att ta med en viktig faktor i beräkningen:

Sveriges elsystem är inte en isolerad enhet.

Sverige producerar inte el bara åt svenskar. Vårt system sitter ihop med både de nordiska och europeiska ländernas elnät. Under 2021 exporterade vi nästan 34 tWh till våra grannländer, vilket motsvarade drygt 20 % av vår totala elproduktion.

Låt oss titta på hur dessa grannländers elproduktion ser ut:

Diagram över användningen av fossila bränslen i några europeiska länders elproduktion
Fossil elproduktion hos våra grannländer 2020. (Källa: EIA)

När du skaffar solceller bidrar du alltså till Sveriges export av förnybar el. Och därmed en mer miljövänlig elförbrukning hos våra europeiska grannländer, som fortfarande använder fossila energikällor i mycket högre utsträckning.

Dessutom bidrar du till klimatet på ytterligare två sätt när du skaffar solceller. För det första blir tillverkningen mer miljövänlig ju fler som investerar i solceller. För det andra bidrar du till ett positivt grupptryck – ju fler som skaffar solceller desto fler ser solceller i sin omgivning och blir inspirerade att följa efter.

Olika solcellers miljöpåverkan

Att skaffa solceller är alltså bra för miljön. Så länge du inte skaffar fel solceller…

Slit- och slängprodukter är aldrig någon höjdare ur ett klimatperspektiv. Därför är det viktigt att välja solpaneler av kvalitet, som håller länge. I Australien har paneler från flera kinesiska budgetmärken fått plockas ner efter bara några år. Inte särskilt miljövänligt… (och inte så kul för plånboken!)

En annan aspekt att tänka på är transporten. Att beställa paneler som är tillverkade i Tyskland blir av naturliga skäl mer miljövänligt än att beställa paneler från Kina.

Tillverkarna skiljer sig också åt när det gäller graden av klimatfokus. Vissa jobbar till exempel aktivt med att minska utsläppen i produktionen.

I Kalifornien finns en ideell organisation som jobbar med bland annat hållbarhetsfrågor när det gäller teknikframställning. De har tagit fram ett verktyg som heter Solarscorecard där de rankar olika tillverkare av solpaneler utifrån hur hållbara de är.

Så hur minskar du dina solcellers miljöpåverkan?

När du skaffar solceller, tänk på att:

  • Hitta en panel som är tillverkad i Europa.
  • Se till att välja kvalitativa paneler som håller länge!
  • Men… låt inte viljan att hitta den perfekta panelen göra dig handlingsförlamad. Precis som det är bättre att källsortera lite än att inte källsortera alls, är en okej solpanel mycket bättre än inga solpaneler alls…

Sist, men INTE minst, välj en seriös leverantör som installerar dina solceller på ett korrekt sätt – så att anläggningen inte går sönder eller levererar mindre än den skulle kunna göra.

Vill du ha hjälp att få kontakt med en seriös leverantör, begär en offert via vårt kostnadsfria verktyg och bli matchad mot en erfaren leverantör som passar dina behov!

Vill du först läsa mer om andra för- och nackdelar med solceller? Här hittar du en artikel jag skrivit om just det. Du kan också läsa vår kostnadsfria guide om 5 kritiska misstag du bör undvika när du skaffar solceller.


Läs mer